17 જૂન
સારા સંસ્કારથી કુટુંબ સાથે સમાજનું ય કલ્યાણ થાય
છે
જીવન દર્શન
એક ગામમાં એક વિધવા રહેતી હતી.
મહર્ષિ કપિલ રોજ તેના ઘર સામેથી પસાર થઈને ગંગાસ્નાન માટે જતા હતા. તેઓ જયારે પણ
ત્યાંથી પસાર થતા ત્યારે વિધવા સૂતર કાંતતી કે અનાજ ખાંડતી જોવા મળતી હતી. મહર્ષિ
વિચારવા લાગ્યા કે, આ એકલી સ્ત્રી આટલી બધી મહેનત કરે છે તો શું તેના કુટુંબમાં કોઈ
નહીં હોય? મહર્ષિએ ગામના લોકોને પૂછ્યું, તો તેઓએ કાું કે તેના પતિ મૃત્યુ પામ્યા
હોઈ એકલી રહીને જુદાં-જુદાં કામો કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. મહર્ષિને તેની
હાલત જોઈને ઘણી દયા આવી ગઈ. બીજે દિવસે તેમણે મહિલાના ઘરે જઈને કાું કે, દેવી! હું
આશ્રમનો કુલપતિ છું. તમે કહો તો હું રાજપરિવારને કહીને તમારી આજીવિકાની કાયમી
વ્યવસ્થા કરાવી આપું. મહિલાએ કાું તમારા આ દયાભાવ માટે આભાર. મારી પાસે પણ શ્રેષ્ઠ
પાંચ રત્નો છે. મહર્ષિ કપિલે તેને જોવાની ઇરછા વ્યકત કરી ત્યારે તેણે થોડીવાર રાહ
જોવાનું કાું. થોડીવારમાં તેના પાંચ પુત્રો પાઠશાળામાંથી આવ્યા અને માતાને પગે
લાગીને કહેવા લાગ્યા કે અમે કોઈને દુ:ખ પહોંચે એવું બોલ્યા નથી. ગુરુદેવે અમને જે
ભણાવ્યું તેને ખૂબ ઘ્યાનથી સાંભળ્યું છે. આ સંાભળીને કપિલમુનિએ શ્રદ્ધાપૂર્વક
વિધવાને હાથ જોડી કાું કે, ખરેખર તમારી પાસે કીમતી રત્નો છે. આવાં શિસ્ત ધરાવતાં
બાળકો હોવાથી તમારે કયારેય પણ મુશ્કેલીમાં મુકાવાનો વખત નહીં આવે. એટલે કે, સંસ્કાર
બાળકોને શ્રેષ્ઠ માણસ બનાવે છે અને તેના દ્વારા જ કુટુંબ અને સમાજનું પણ કલ્યાણ થાય
છે
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: