24 જૂન

સાંસારિક મનોરંજનની બાબતમાં બુદ્ધિમાન છીએ એવું બતાવવું અને આત્મ સ્વાર્થને
ભૂલી જવો એ કયાંની સમજદારી છે? વાચકો, મૂર્ખ ના બનશો. મનુષ્યોને યોગ્ય બુદ્ધિમત્તા
અ૫નાવો. રમકડા રંગવા માટે પોતાનું લોહી ના વહેવડાવશો. સાચા સ્વાર્થને શોધો અને
૫રમાર્થ તરફ આગળ વધો

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: