25 જૂન

દીનાન્તે ચ  પીબેદ્ દુગ્ધં નિશાન્તે ચ જલં પિબેત્ |

ભોજનાન્તે પિબેત્ તક્ર્મ્ કિં વૈધ્સ્ય  પ્રયોજનમ્  ||

જે દિવસને અંતે દૂધ પીવે છે , રાત્રીને અંતે પાણી પીવે છે , ભોજનને અંતે છાસ પીવે છે તેને વૈધની જરૂર પડતી નથી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: