27 જૂન

લોકો માટે તમે ત્યાં સુધી જ સારા છો જ્યાં સુધી તેમની અપેક્ષા પૂરી કરશો. અને લોકો તમારા માટે ત્યાં સુધી જ સારા છે જ્યાં સુધી તમે તેમની પાસે અપેક્ષા ન રાખો.-અજ્ઞાત

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: