28 જૂન

Jya& Jya& njr marI 5re yadI -rI Tya& AapnI
Aa&su mhIeye Aa&`9I yadI zre 2e AapnI!
ma=Ukona galnI lalI mhI& lalI, Ane
Jya& Jya& cmn,Jya& Jya& gulo,Tya&Tya& in=anI AapnI
jow& AhI& Tya& AavtI diryavnI mI5I lhr
tenI wpr calI rhI najuk svarI AapnI
Aa `Unne cr`e Ane rate hmarI godma&
Aa dm b dm bolI rhI zI8I istarI AapnI

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: