7 જુલાઈ

સુરજનો આ તાપ ક્યાં સુધી ? જ્યાં સુધી આ પ્રુથ્વી છે ત્યાં સુધી.
ચાંદાની આ ચાંદની ક્યાં સુધી ? સુરજનો સહવાસ છે ત્યાં સુધી.
પતિપત્નિનો આ પ્રેમ ક્યાં સુધી ? જ્યાં સુધી સ્નેહે જીવ્યાં ત્યાંસુ
બાળકોને લાડપ્રેમ ક્યાં સુધી? માબાપનો સાથે છે ત્યાં સુધી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: