13 જુલાઈ

એકવાર એક માણસને બેકાર ફરતો જોઈને એક
ધનવાન માણસે તેને પોતાના બગીચાનું ઘ્યાન રાખવાનું કામ સોંપ્યું. તે માણસ ઘણાં
વર્ષોસુધી મહેનત અને પ્રામાણિકતાથી આ કામ કરતો રાો. ધનવાન તેનાથી ઘણો રાજી હતો.
એકવાર ધનવાનના ઘરે કેટલાક મહેમાન આવ્યા. ધનવાને માળીને બગીચામાંથી થોડી મીઠી કેરીઓ
તોડીને લાવવાનું કાું. માળીએ તરત જ બગીચામાં જઈ, કેરીઓ તોડી અને મહેમાનોની સામે
મૂકી દીધી. ધનવાને પોતાના બગીચાની મીઠી કેરીનાં ખૂબ વખાણ કયાô અને મહેમાનોને ખાવાનો
આગ્રહ કર્યો. જયારે મહેમાનોએ કેરીઓ ખાધી તો બધી જ ખાટી નીકળી. આથી ધનવાન પેલા માળી
પર ઘણો ગુસ્સે ભરાયો અને કાું કે, શું તને ખાટી અને મીઠી કેરીઓની ખબર નથી પડતી?
ત્યારે માળીએ કાું કે, મને આ વિશે કોઈ જાણકારી નથી. ધનવાને તેનું કારણ પૂછ્યું
ત્યારે તેણે જણાવ્યું કે, આજ સુધી મેં એક પણ કેરી ચાખી નથી. ધનવાને તેને કાું કે
તું આખો દિવસ બગીચામાં રહેતો હતો તો જયારે ઇરછા થાય ત્યારે કેરી ખાઈ શકતો હતો.
ત્યારે માળીએ કાું કે તમે મને આજ સુધી કેરી ખાવાનું કાું જ નથી, તો પછી હું મારી
મરજીથી કેમ ખાઉ? તમારી આજ્ઞા વિના ખાઉ એ તો ચોરી કહેવાય. હું બાગમાં બીજાને ચોરી
નથી કરવા દેતો તો ખુદ કેમ કરું? ધનવાનને માળીની પ્રામાણિકતા પર માન થયું. આ માળી
આગળ જઈને મહાત્મા ઈબ્રાહીમના નામે દુનિયામાં વિખ્યાત બન્યા. પ્રામાણિકતા માણસને
વિશ્વસનીય બનાવે છે. આ જ કમાણી જીવનની સૌથી મોટી મૂડી છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: